کاملترین فایل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری
کلمات کلیدی:دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری,کار,فناوری,دستمزد,بهره وری,رابطه فناوری و بهره وری,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت,سیستم همکاری در فروش فایل,دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری

چکیده:

نیازهای بشر چیزی نیست كه بتوان به راحتی از آن صرفنظر كرد . امروز با توجه به منابع كمیاب و نیازهای نامحدودی كه وجود دارد ، استفادة درست و مناسب از منابع كمیاب و بر طرف كردن نیازهای نامحدود امری واجب و ضروری به شمار می رود وهمچنین با توجه به جهانی شدن اقتصاد و شكستن مرزهای جغرافیایی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی و . . . . و افزایش رقابت ، دولتها و شركتها را بر آن داشته تا برای از دست ندادن بازارهای داخلی و خارجی و خارج نشدن از گوی رقابت داخلی وجهانی ، كالاهایی با كیفیت بهتر و كمیت بیشتر و قیمت پائین تر به بازارهای داخلی و خارجی شان عرضه نمایند كه این می تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت گیرد. بنابراین ، این چیزی جزء بهره وری و كارایی بیشتر عوامل تولید نمی تواند باشد .

بهره وری باعث صرفه جویی در استفاده ازمنابع كمیاب و افزایش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزایای بهره وری همچنین به صورت دستمزدهای بالا و كیفیت بهتر زندگی شغلی ظاهر می شود.

بهره وری :

استفاده بهینه از منابع سازمان بمنظور رسیدن به اهداف كارا و اثربخش، در چارچوب یك نظام ارزشی مورد قبول می باشد.

سازمان بین المللی کار:

بهره‌وری رابطه‌ایست بین ستانده حاصل از یك سیستم تولیدی(كالا یا خدمات) با داده های بكار رفته (منابع موردنیاز)برای آن ستانده(داده/ستانده = بهره وری)

در فصل اول به ادبیات موضوعی می پردازیم كه شامل تعاریف بهره وری و دستمزد و بررسی فناوری اطلاعات و تاریخچه كامپیوتر و اینترنت می باشد. در فصل دوم به بررسی مبانی تئوریك می پردازیم كه فناوری اطلاعات چگونه میتواند روی بهره وری نیروی كار و دستمزد تأثیر بگذارد . در فصل سوم به مطالعاتی كه در این زمینه صورت گرفته است را تجزیه و تحلیل می كنیم و فصل چهارم به بحث روش نمونه گیری و برآورد موجودی سرمایه اختصاص یافته است و در نهایت ، در فصل آخر ضمن برآورد مدل به نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازیم .

کلمات کلیدی:

کار

فناوری

دستمزد

بهره وری

رابطه فناوری و بهره وری

مقدمه

امروزه استفاده از كامپیوتر و اینترنت در تمام كارها وارد شده است و در اكثر كارها از این دو ابزار و فناوری استفاده می شود . كه در كشور ما نیز استفاده از كامپیوتر به طور گسترده و استفاده از اینترنت به طور محدودتر در زندگی افراد راه پیدا كرده است .بدیهی است كه تغییرات تكنولوژیكی علاوه بر اینكه روی بهره وری تأثیر می گذارد، باعث تغییر نوع شغلها ، مهارتها ، مسئولیتها و وظایف كارگران می شود و نیروی كار در بازار كار دارای مزیت خواهد بود . بنابراین ، جذب نیروی كار ماهر و متخصص در فعالیتهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات ضروری است كه این خود روی دستمزد نیروی كار تأثیر می گذارد.

گسترش سریع این دو وسیله ، دولتها ، شركتها ، صنعتگران و مدیران و . . . را بر آن داشته است كه برای بهبود كیفیت و كمیت تولیدات خود و افزایش بهره وری از فناوری اطلاعات به طور مطلوب استفاده كنند .هر تكنولوژی و ابزار جدید كه وارد زندگی بشر می شود پیامدها و نتایج مثبت و منفی را با خود به همراه خواهد داشت و سوء ظن ها مختلفی را ایجاد خواهد كرد كه فناوری اطلاعات و استفاده از آن نیز از این سوء ظن های به دور نبوده است . تحقیقات گسترده ای در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات بر روی متغیرهای اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی صورت گرفته است .

فهرست مطالب

پیشگفتار 1

1-1- بهره وری 9

1-1-1- تعریف بهره وری 10

1-1-2- مدلها و شاخصهای بهره وری 15

و- مدل گریگ –هریس (Craig –Harris) 21

ز- مدل ماندل : (Mundel Medel) 22

ح-مدل تیلور – دیویس : (TyLor-Davis Model) 23

1-2- مفهوم دستمزد 26

1-3 - فناوری اطلاعات 28

1-3-1- اهمیت فناوری اطلاعات 28

1-3-2- تعریف واژه فناوری اطلاعات ( تكنولوژی اطلاعات ) 29

تكنولوژی چیست ؟ 29

اطلاعات چیست ؟ 31

1-3-3- تعریف فناوری اطلاعات 32

1-3-5- كامپیوتر و اینترنت 41

1-3-5-1- تاریخچة رایانه ( كامپیوتر ) و نسلهای آن : 41

كامپیوتر های نسل اول : 42

تعداد كاربران اینترانت به ازاء 49

هر 10 هزار نفر جمعیت 2002 49

نام كشور نام قاره 49

2-1- پیشرفت تكنولوژی 49

2-2 – حسابداری رشد 53

2-2-3- پیشرفت فنی مشخص در سرمایه 57

2-3 نظریه های دستمزد 60

دستمزد واقعی 62

ب – تقاضا برای عوامل تولید با بیش از یك عامل تولیدی متغیر 70

ب) حالت دوم: عوامل تولید مكمل یكدیگر باشند. 74

ج ) حالت سوم : عوامل تولید جانشین یكدیگر باشند . 75

2-3-6-2- بازار عرضة كار 76

منحنی عرضة نیروی كار برای یك نفر: 80

نمودار (2-7 ) : منحنی عرضة نیروی كار 83

منحنی عرضة بازار نیروی كار 83

دلایل متفاوت بودن دستمزدها 84

نمودار (2-8) : منحنی عرضة بازار نیروی كار 84

3ـ1ـ مطالعه استروستیك و نگوین 89

3ـ2ـ مطالعه نیكولاكریستی 93

3ـ3ـ مطالعه گرینن و میرز 96

3-4 – مطالعه كروگر 98

3-5-مطالعه پریدخت وحیدی 102

3-6- مطالعه كوین جی استروب 105

3-7 – مطالعه استرالیا 109

3-8- مطالعه لی وكیم 111

4-1- روش نمونه گیری 113

4 - 2 - برآورد موجودی سرمایه 125

روش شهشهانی : 126

روش حسن خوانساری : 127

روش روند نمایی : 128

روش هژبر كیانی و بغزیان 129

روش PIM 133

4 - 2 - 2 - محاسبه موجودی سرمایه 136

5-1- توابع تولید 139

5-1-1- تابع تولید كاب – داگلاس 139

5-1-2- تابع تولید (CES ) 141

5-2- متغیر های مجازی 144

5-3- مدل نظری جهت بررسی های تجربی 146

5-3-1- مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعا ت بر روی بهره وری نیروی كار 146

5 ـ 3ـ 2 ـ مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر روی دستمزد 150

5-4- برآورد مدلها 153

5-4-1- نتایج برآورد مدلها 156

نتایج حاصل از بررسی تأثیرPCLR روی بهره وری نیروی كارگر به صورت زیر آمده: 156

نتیجه دیگر مربوط به تأثیر نسبت استفاده كنندگان از اینترنت به كل نیروی كار است كه در زیر آمده : 157

نتایج برآورد تأثیر INTR بر بهره وری نیروی كار 158

نتایج برآورد تأثیر استفاده كنندگان از اینترنت و كامپیوتر در محل كاربر روی دستمزد 159

جدول 5ـ1 : نتایج برآورد تأثیر فناوری اطلاعات بر روی دستمزد 160

5-5- نتیجه

ادامه مطلب و دریافت فایل

الزامات و شاخصهای توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزان شهری در این عصر:شهر پایدار,توسعه پایدار,شهر اکولوژیک,توسعه شهری پایدار,محیط زیست شهری,توسعه پایدار شهری,دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی شهری,دانلود پایان نامه رشته مدیریت و برنامه ریزی شهری,الزامات و شاخصهای توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزان شهری در این عصر

پرسشنامه بررسی تاثیرات عوامل شناختی و عاطفی بر رضایت مشتریان در جبران خطاها، قصد خرید مجدد خدمات و تبلیغات شفاهی:پرسشنامه قصد خرید مجدد,پرسشنامه رضایت مشتریان,پرسشنامه تاثیرات عوامل عاطفی بر رضایت مشتریان,پرسشنامه تاثیرات عوامل شناختی بر رضایت مشتریان

مبانی نظری تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک:مدیریت ریسک اعتباری,رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک,رتبه بندی مشتریان بانک,روشهای اعتبارسنجی مشتریان,سامانه اعتبارسنجی مشتریان,بهبود وصول مطالبات معوق بانک,مبانی نظری وصول مطالبات معوق با رتبه بندی مشتریان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی:مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی,دانلود مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی,پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی,ادبیات نظری بودجه ریزی عملیاتی,فصل دوم پایان نامه بودجه ریزی عملیاتی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی,ادبیات و مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی

مدل مخفی مارکوف و بهترین الگوریتمهای آموزش ( نسخه کامل و آپدیت شده ):مدلهای آماری,مدل پنهان مارکوف,مدلسازی سیگنال,معماری مدل پنهان مارکوف,مدل مخفی مارکوف,مدل مخفی مارکوف و الگوریتمهای آموزش,کاربرد مدل مخفی مارکوف

ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش:ادبیات نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت دانش,مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیاده سازی مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش

نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا:ارزش نشان تجاری,نقش برند بر رفتار مصرف کننده,چالش های برندسازی در آسیا,دانلود مقالات رشته مدیریت بازرگانی ,نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا,دانلود مقالات مدیریت بازرگانی,دانلود مقالات مدیریتی,سستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل

گذردهی کاربر ثانویه در حالت وجود انتقال طیف و با ملاحظات انرژی:رادیوی شناختگر,شبکه های عصبی,شبکه های رادیو شناختی,بیشینه گذردهی شبکه ثانویه,دست به دست شدن فرکانسی,بررسی گذردهی کاربر ثانویه در حالت وجود دست به دست شدن فرکانسی و با در نظر گرفتتن ملاحظات انرژی,گذردهی کاربر ثانویه در حالت وجود انتقال طیف و با ملاحظات انرژی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات

پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان:پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,عوامل كلیدی اجرای موفق مدیریت دانش,پروپوزال عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,استقرار مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی,مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه:خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری ,دکتر اسماعیل شیعه